Ang Huwad na Guro

*Sermon delivered at the DIliman Campus Bible Church Tagalog Service last March 18, 2018.

Noong nakaraang linggo, nakatanggap ako ng mensahe sa facebook mula sa aking nanay. Ang sabi, hindi na daw paparahin ng mga MMDA ang mga sasakyan na may violation, bagkus ay CCTV na lang ang magiging basehan ng pag-huli. Sa unang basa, nag-duda na ako dahil wala man lang logo ng MMDA ang nasabing mensahe.

Kinagabihan, nalaman ko sa balita na “fake news” daw ito. Kung ikaw ay naniwala sa balitang iyon, tapos biglang pinara ka ng MMDA at pinangalandakan mo na mali sila, malamang sa malamang, ikaw ang mapapahiya. Nabiktima ka ng fake news.

Ang mga kapatiran na sinusulatan ni Pedro noong unang panahon ay nabibiktima din ng mga peke – pero mas malala pa sa fake news:  mga pekeng propeta, pekeng mensahe, pekeng pananampalataya, o di kayaý mga pekeng Kristiyano.

Kung isa sa mga layunin ng 1 Pedro ay ang pagpapatibay ng mga mananampalataya laban sa mga nang-uusing mula sa labas ng simbahan, ang 2 Pedro naman ay tungkol sa pagpapatibay laban sa mga huwad na guro at masasamang tao mula sa loob ng simbahan. Siyempre, ang lahat ng ito ay alinsunod sa huling utos na personal na ibinigay ng ating Panginoong Hesus kay Pedro:

“Pakainin mo ang aking mga tupa” (Juan 21:17)

Hindi ko po ipagkakaila na pawang napakabigat ng ating nabasa. Walang preno si Apostol Pedro sa kaniyang mga salita at pagbibitiw ng paghatol mula sa mga tinaguriang huwad na guro. Nangangahulugan lamang ito na gayun na lamang ang halaga ng isyu na ito para sa atin.

Balangkas

 1. 1-3 Ang kanilang pagdating at layunin
 2. 3-10 Ang kanilang kahahantungan
 3. 10-22 Ang kanilang mga katangian.

 

ANG KANILANG PAGDATING  AT LAYUNIN

Mga huwad na propeta sa lumang tipan:

 

14 Subalit ganito ang sagot ni Yahweh: “Pawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propetang iyan; hindi ko sila sinugo, inutusan, o kinausap man. Ang mga pangitaing kanilang sinasabi sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi pawang kathang-isip lamang nila. (Jeremias 14:14)

 

Ang mga huwad na guro ay:

 1. Siguradong pagdating (v1)
 2. Palihim na operasyon (v1)
 3. Maling katuruan at mga kuwentong kasinungalingan (v1, v3)
 4. Maraming malilinlang na sumunod (v2)
 5. Mang-aabuso at manggagamit para sa sariling kapakanan at kasakiman (v3)
 6. Ang kahahantungan ay kaparusahan at paghahatol (v3)

Siguradong pagdating (v1) – Hindi natin lubos na maiiwasan ang pagdating ng mga huwad na guro. Silaý makikihalubilo sa atin. Laganap sila nung panahon ng mga Apostol. Nakakalungkot man isipin, laganap pa rin sila hanggang ngayon. Oo, nariyan ang mga napapanood ninyo sa TV. Delikado sila dahi marami silang nahihikayat sa maling paniniwala. Pero sa aking tantya, mas delikado yung tipong kasa-kasama na pala natin sila.  Marahil ay mayroon sa silid na ito ngayon. Marahil ay isang tao na minsan nang tumayo dito sa harapan. Marahil ay ang katabi ninyo o isa sa mga kasamahan ninyo sa bible study. Marahil isa sa mga napasahan ninyo ng tinapay at saro tuwing banal na hapunan. Marahil ay yung nakikita ninyo sa salamin.

Palihim na operasyon (v1) – Ang isang huwad na guro ay malamang sa malamang hindi aamin sa kanyang totoong pagkatao. Maaring siya ay mag- babait-baitan o mag papaawa effect para makuha ang iyong loob. Hindi obvious at magaling umarte. Kailangan natin ipanalangin sa Diyos ang dunong-espiritwal para malaman kung sinu-sino sila.

Maling katuruan at mga kuwentong kasinungalingan (v1, v3) – Mga suntok sa buwan na interpretasyon ng mga katuruan sa bibliya, mga kuwentong labas sa bibliya. Mahalaga ang pag-aaral natin ng bibliya para tayo mismo ay maihiwalay ang turong lihis mula sa katotohanan.

 • Hindi paniniwala na ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay Diyos
 • Kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa o lihim na kaalaman na dagdag pa sa pananampalataya sa ginawa ni Hesus (“Hesus lang, kulang”).
 • Pang-aabuso sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkakasala at pamumuhay sa kahalayan (Roma 6:1)
 • Ang Diyos ay mapagmahal at hindi mag-huhukom
 • Pamumuhay ng taliwas sa itinuturong mga aral ng Bibliya.
 • Ang kayamanan at kalusugang pisikal sa mundong ito ay ibibigay ng Diyos sa lahat ng Kristiyano masunurin sa kanya (prosperity gospel)

Maraming malilinlang na sumunod (v2) – karamihan sa mga kulto na mayroon ngayon ay pinangungunahan ng mga huwad na guro na minsan nang sumapi sa simbahang ebangheliko. Marami silang nahikayat sa kanilang kakaibang mga katuruan hanggang sa silaý nagtayo na ng sariling simbahan. Subalit higit na mas delikado ang mga huwad na gurong nanghihikayat at nananatili sa loob ng simbahan. Hindi malayong mangyari na sila ay naiiwan sa loob ng simbahan at patuloy na nanghihikayat habang ang kanilang mga nahihikayat ay tuluyan nang napapalayo sa ating Panginoon.

Mang-aabuso at manggagamit para sa sariling kapakanan at kasakiman (v3) – pera, pagkain, materyal na bagay, o mga pabor. Gagawin nila ang lahat upang makuha ang mga ito sa inyo.

Ang kahahantungan ay kaparusahan at paghahatol (v3) – Hindi labas sa saklaw ng kapangyarihan ng Diyos ang kanilang pananagot sa kanilang mga ginawa, dito man sa buhay na ito o sa kabila.

ANG KANILANG KAHAHANTUNGAN

Sa talatang 4 hanggang 10, may 3 halimbawa na binigay si Apostol Pedro tungkol sa paghuhukom ng Diyos. Ito ay dahil ang ilan sa mga huwad na guro ay hindi naniniwala na may paghuhukom na gagawin ang Diyos sa mga huling araw. Iniisip nila na makaka-absuwelto sila sa lahat ng ginagawa nilang kasalanan at kahalayan. Subalit malinaw sa 3 halimbawa na may paghuhukom. Ang unang halimbawa ay hinihinalang tumutukoy sa mga anghel na nag-aklas laban sa Diyos bago pa man likhain ang tao. Hinusgahan din ng Diyos ang labis na kasamaan ng sangkatauhan, liban kay Noe at sa kanyang pamilya. Hinusgahan niya ang Sodoma at Gomorra. Ang mga huwad na guro, at maging ang bawa’t isa sa atin, mga kapatid ay dapat magkaroon ng banal na takot sa katotohanan ng paghuhusga ng Diyos. Sa kabila nito, ang sinumang tunay na tumalikod sa kasalanan, sumampalataya kay Kristo at lumakad sa kabanalan ay hindi dapat mabahala na siya ay matutulad sa mga halimbawang ito. Ang mensahe sa mga halimbawang ito ay maibubuod sa talata 9-10a:

“Kaya, alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa kanya, at kung paano paparusahan ang masasama hanggang  sa araw na sila’y hatulan, lalo na ang sumusunod sa mahahalay na pagnanasa ng katawan at ayaw kumilala sa maykapangyarihan. (Talata 9,10a)”

 

Nabanggit din sa talata 17 ang kanilang paglalagyan:

“Inilaan na ng Diyos para sa kanila ang napakalalim at napakadilim na lugar.” (talata 17b)

Marapat lamang na ang bawa’t isa ay siyasating ang kanyang sarili upang malaman kung tayo ay kabilang sa mga “tapat” o sa mga “masasama.” Special mention sa liham ni Pedro ang dalawang kategorya ng kasalanan na laganap sa mga huwad na guro noong panahon nila (na sa kasamaang palad, ay laganap pa rin hanggang ngayon):

 • Mahahalay na pagnanasa – ang pakikipagtalik o paggawa ng mga sekswal na bagay na kasama ang isa o higit pang tao na hindi mo asawa, maging ito man ay kapareho o kaiba ng kasarian.
 • Hindi pagkilala sa maykapangyarihan – sinasalungat ang mga lider sa simbahan, ang mga mensahero ng Diyos, o di kaya’y ang Diyos mismo.

Siguradong ang karamihan sa atin ay may nakilala na mga tao na ganito. Marahil ang iba ay nalinlang nila. O huwag naman sana na sa silid na ito sa kasalukuyan, ay may taong katulad ng pagkasalaysay sa isang huwad na guro. Kung mayroon man, nawaý magpasakop ka na sa Diyos habang hindi pa huli ang lahat.

ANG KANILANG MGA KATANGIAN.

Sa huling bahagi ng talata 10 ay muling isinalaysay ang katangian ng mga huwad na guro:

Mapag-mataas

Mistulang hayop

Nilalapastangan ang hindi alam

Hayok sa laman

Nandaramay sa pagkakasala

Nang-aakit sa kahalayan

Kahiya-hiya

Baliw

Batis na walang tubig

Naglalahong ulap

Alipin ng kasamaan

Balaam

Asong kumakain ng sariling suka

Baboy na bumabalik sa putikan

 

Ano ba ang isinisimbulo ng mga ito?

Mapag-mataas – uunahin ang sarili kesa iba. Mas iniisip ang sariling kapakanan kesa kaluwalhatian ng Diyos

Mistulang hayop – instinct, predator, walang pagpipigil

Nilalapastangan ang hindi alam – kunyari’y may taglay na espesyal na kaalaman tungkol sa mga bagay espiritwal (kuno naka punta na sa impiyerno, )

Hayok sa laman – ang tingin sa kapatiran ay pawang mga pamawi ng kanilang mga pagnanasang sekswal

Nandaramay sa pagkakasala

Nang-aakit sa kahalayan – bibiktimahin ang mga inosente upang maki apid o gumawa ng mga kahalayan. “Sexual predator”. Malungkot na sa mga kulto man o mga simbahang Kristiyano, marami nang mga pastor, pari at mga ministro ang nahuhulog sa ganitong kasalanan. Ginagamit ang kanilang impluwensiya at kapangyarihan upang palihim na abusuhin ang mga tao sa kanilang pinamumunuan.

Kahiya-hiya – alam nilang mali ang kanilang ginagawa kaya pilit na inililihim ang mga ito. Kapag nabuking ay todo deny. Kahit mag-sinungaling pa sa harap ng buhay na Diyos.

Batis na walang tubig – paasa. Hindi nakapag bibigay-buhay. Ang sinumang pumunta sa kanila upang pawiin ang uhaw na espiritwal ay lalo lang mauuhaw. Taliwas ito sa ating Panginoong Hesus.

Naglalahong ulap – walang ulan ni lilim na maibibigay

Alipin ng kasamaan – ANg nangangako ng kalayaan mula sa pagtitimpi ay walang tunay na kalayaan pagkat ang kawalan nila ng pagtitimpi ay patunay ng kanilang pagkaalipin sa mga kahalayan

Balaam /Baliw – (Bilang 22) si Balaam ay isang propetang Gentil nung lumang tipan. Bagama’t personal niyang nalaman ang katotohanan mula sa Diyos, sinuway niya ang Diyos at piniling sumpain ang Israel kapalit ng kayamanan.

Asong kumakain ng sariling suka / Baboy na bumabalik sa putikan – Hindi totoo ang pagbabago sa buhay

 

“ Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumilala kay Jesu-Cristo na Panginoon at Tagapagligtas, ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. 21 Mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid, kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran nila ito.” (Talata 20-21)

 

Hindi malayong mangyari na ang mga huwad na guro ay hindi talaga totoong Kristiyano. Nagpakita man sila ng kaunting pagbabago sa buhay at mistulang tumugon nang positibo sa mabuting balita noong nauna, sa huli ay lumabas ang kanilang tunay na kulay. Sa kanilang ginagawa ay ipinapahayag nila na hindi talaga sila nagpasakop sa Panginoon.

Sa ating nabasa ngayong umaga, ayon sa liham ni Pedro ay may 3 klase ng tao sa silid na ito:

 1. Ang mananampalataya
 2. Ang mananampalatayang nalinlang o nahikayat
 3. Ang huwad na guro.

Ang bawa’t mananampalataya ay hinihikayat na siyasatin ang sarili upang malaman kung mayroon tayong mga katuruan, paniniwala o mga gawing pamumuhay na lubhang taliwas sa nais ng Panginoon. Tayo ba ay lubusan nang nagpasakop sa Panginoon at patuloy na lumalakad sa kabanalan?

Tayo ay dapat na maging mapang-matyag, listo, at maalam sa Salita ng Diyos upang maiwasan ang maloko ng mga huwad na guro, at upang isiwalat ang kanilang mga ginagawa.

Marami na ang nawalan ng tiwala sa Kristiyanismo nang dahil sa mga huwad na guro na ginagamit ang ating pananampalataya upang pagsamantalahan ang iba. May mga naging bitter sa Diyos at lumayo sa simbahan. Ang iba naman ay nanatili ngunit naging bitter sa mga huwad na guro. Ang mga huwad na guro na ito ay hindi dapat maging basehan ng ating pag-husga sa katapatan ng Diyos. Hindi sila kumakatawan sa Diyos.

Kung tayo man sa isang punto ng ating buhay ay naloko o nalinlang ng mga huwad na guro, marapatin natin na iwaksi ang lahat ng maling katuruan at gawi, manumbalik at piliing manatili sa Panginoon, manalangin na tuluyang lumalim ang ating pagkakilala sa Kanya at sumampalatayang ang Diyos ang hahatol sa kanila.

Kung ikaw ay pasok sa pagkasalaysay sa isang huwad na guro, may 2 kang pagpipilian:

Magsisi sa kasalanan at magpasakop sa Diyos,

O magpatuloy at antayin ang Kanyang pag-hatol.

 

Isa sa mga paraan upang malaman mo ang peke ay kung lubos mong kilala kung ano ang totoo. Kung sa araw-araw ay mas nakikilala natin ang Panginoon, mas madali nating malalaman ang mga nagpapanggap lamang na alagad niya. Ayon pa sa isang manunulat,

Ang pinaka mainam na panlaban sa maling katuruan ay isang lokal na simbahan – isang komunidad na nakakaalam, kinagagalakan, at namumuhay sa Salita ng Diyos – at ipinananagot ang mga namumuno dito.
-David Mathis

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s